Poznaj

magiczną atmosferę

serca puszczy augustowskiej

N 53o51'53,8" E 23o04'28,4"

Regulamin Hotelu


Regulamin i informacja hotelowa

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Wojciech.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie www.hotelwojciech.pl

 

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
 3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest poprawne wypełnienie oraz podpisanie karty meldunkowej w recepcji hotelu.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata w wysokości 40% wartości w terminie 14 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zaliczki może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku anulacji rezerwacji dokonanej przez Państwa na 30 dni przed przyjazdem, Państwa konto zostanie obciążone kosztem pierwszej doby, a na 14 dni przed przyjazdem kwotą wpłaconego zadatku.
 8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

§ 4 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

 1. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– budzenie o wyznaczonej godzinie,

– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

– przechowanie bagażu Gościa,

– zamawianie taksówki.

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub osób pozostających pod jego opieką, a także odwiedzających go gości.
 3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

 

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym za zgodą gościa mogą zostać odesłane na wskazany przez niego adres, na koszt odbiorcy.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§ 9  REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel nie akceptuje obecności żadnych zwierząt.
 2. W Hotelu jak i w pokojach oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku naruszenia powyższego zakazu gość zostanie obciążony karą w wysokości 300 zł.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Wojciech *** Cezar PP D. B. Niewiński z siedzibą w Ełku przy ul. Strefowej 2 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.
 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, główna brama wjazdowa na teren Hotelu Wojciech *** zamykana jest po godzinie 22:00.

 

DYREKCJA HOTELU WOJCIECH***

 

*****************************************************************************************************************************

 

INFORMACJA HOTELOWA

 

1) RECEPTION

Any information related to your stay at our hotel, grants Reception.

Internal call 9 or 5000

 

2) CHECK – IN

Check-in from hours. 14.00 to 12.00 the next day.

Wish to extend your stay, please request at the reception to 10.00.

Internal call 9 or 5000

 

3) WAKING UP

The alarm function has any TV in your room.

Wake up you can also be ordered at the reception.

Internal call 9 or 5000

 

4) BREAKFAST

For breakfast we invite you to the restaurant from 7.00 to 10.00.

 

5) DINNER PACKAGES

Guests enjoying the summer-season or offer residence,

entitling use of the dinners served in the restaurant in 17.00 – 19.00

 

6) BAGGAGE

Luggage storage is the reception.

Internal call 9 or 5000

 

7) RESTAURANT

The restaurant is located on the ground floor.

Open daily from 7.00 am to 22.00.

In the restaurant, there is a possibility of separating the banquet hall, which can seat about 25 people, creating thepossibility of the organization of closed meetings, gala dinnersand party for a smaller group of people.

In matters of reservation, partys and banquets, please contact the Restaurant 5021 or the Reception: 9 or 5000

 

8) HOTEL SPA CENTRE

The hotel’s recreation center is located at “-1” floor

Available to guests

• Services included in the price of a hotel room

– Swimming pool – open from 17.00-22.00

– Sauna – open from 6.00-22.00

– Gym – open from 6.00-22.00

• Services paid separately

– Massage room

Information and reservations at the reception,

internal call 9 or 5000

 

9) RENT SPORTS EQUIPMENT

In the hotel guests can rent bikes. At your disposal: sports equipment (fishing boats, pedal boats, kayaks) tracking bicycles.

Information please contact Reception: 9 or 5000

 

10) CONFERENCE CENTRE

Conference Center is located on the ground floor and first floor.

At your disposal we provide a professionally equipped conference rooms:

– “Przewięź (max 80 people)

– “Paniewo” (max 30 people)

Reservations, contact the Reception: 9 or 5000

 

11) PARKING

The hotel has a paid guarded car park.

Information please contact Reception: 9 or 5000

 

12) MEDICAL CARE

Should you need medical assistance, please contact Reception,

who ordered a medical appointment or call a doctor immediately.

The costs are covered by guest.

Internal call 9 or 5000

 

13) ANIMALS

The hotel does not accept pets.

 

14) LAUNDRY AND IRONING

The hotel offers laundry services. Laundry bag is in the wardrobe.

Laundry service is an additional fee. Iron andironing board are available on request.

Internal call 9 or 5000

 

15) ROOMS

In case of any faults in the room, please contact the reception desk.

Internal call 9 or 5000

Warning: Rooms are air-conditioned.

Please close the doors and windows in the rooms.

Cooling the heated room is from 4 to 5 hours.

 

16) PHONES

To call another room, please first press 5, than select the room number (e.g 5212 – Room No. 212).

For local or long-distance call or please dial 0 followed by the area code and the number to which you want to connect.

 

17) INFORMATION SECURITY

The hotel is a protected object.

With regard to your safety, please close the doors to the rooms and the windows and the balcony each time before leaving the room and during the night rest.

 

18) FIRE SAFETY

The hotel has installed fire connected to the monitoringsystem of the State Fire Service.

In addition, on each floor there are fire hydrants and fire extinguishers. The doors in the corridors meet fire safety requirements.

On receiving information about the fire, please immediately evacuate the building, according to the designated evacuation directions.

During the evacuation, please follow the instructions of the head of the rescue action. In case of any problems related to exiting the facility, please immediately inform conducting rescue.

IN CASE OF FIRE DO NOT USE THE ELEVATOR!

 

 

Special offers

Newsletter

Learn more about the latest special offers and current discounts at Hotel Wojciech.
Sign for newsletter and receive e-mail with update news once a month.

I have read and accept the terms and conditions RODO

Contact


In case of questions, please do not hesitate to contact us, we will promptly reply to you.

Hotel Wojciech ***

I have read and accept the terms and conditions RODO