Poznaj

magiczną atmosferę

serca puszczy augustowskiej

N 53o51'53,8" E 23o04'28,4"

Regulamin Hotelu


Regulamin i informacja hotelowa

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Wojciech.

3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie www.hotelwojciech.pl

 

§ 2 DOBA HOTELOWA

1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.

2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.

3. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku  wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.

2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.

4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.

5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu pre autoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.

6. Kwota zaliczki powinna wynosić 40 % wartości całego pobytu, w przeciągu 7 dni od dnia dokonania rezerwacji i jest zwracana tylko w przypadkach losowych. Przy czym decyzja należy do P.dyrektor.

7. A rezerwacje niegwarantowane, w przypadku niedotarcia gościa do godz. 18.00 mogą zostać anulowane.

8. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, Hotel nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową.

 

§ 4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o niezwłoczne ich zgłaszanie do Recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.

3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,

– sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie.

4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

– udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

– budzenie o wyznaczonej godzinie,

– przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,

– przechowanie bagażu Gościa,

– zamawianie taksówki.

 

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.

2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób

3. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.

4. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

5. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.

4. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.

5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

 

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa, będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt.

2. W przypadku nie otrzymania od Gościa  dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

 

§ 8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.

 

§ 9 REKLAMACJE

1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.

2. W Hotelu i jego bezpośrednim otoczeniu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu.

3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Wojciech *** Cezar PP D. B. Niewiński z siedzibą w Ełku przy ul. Strefowej 2 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.

7. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania.

 

DYREKCJA HOTELU WOJCIECH

 

*****************************************************************************************************************************

 

INFORMACJA HOTELOWA

 

1) RECEPCJA

Informacji związanych z Państwa pobytem w naszym hotelu, udziela Recepcja.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

 

2) DOBA HOTELOWA

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do 12.00 dnia następnego.

Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w Recepcji do godz.10.00.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

 

3) BUDZENIE

Funkcję budzenia posiada każdy odbiornik TV w Państwa pokoju.

Budzenie możecie Państwo zamówić również w Recepcji.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

 

4) ŚNIADANIA

Na śniadania zapraszamy do Restauracji w godz. 7.00 do 10.00.

 

5) KOLACJE PAKIETOWE

Gości korzystających z letniej lub posezonowej oferty pobytowej uprawniającej do korzystania z obiadokolacji zapraszamy do restauracji na kolacje w godz. 17.00-19.00

 

6) BAGAŻ

Przechowalnią bagażu zajmuje się Recepcja.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

 

7) RESTAURACJA  

Restauracja znajduje się na parterze.

Czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00.

W restauracji istnieje możliwość wydzielenia sali bankietowej mogącej pomieścić około 16 osób, stwarzającej możliwości organizacji zamkniętych spotkań, uroczystych kolacji i przyjęć dla mniejszej grupy osób.

W sprawach rezerwacji miejsc, organizacji przyjęć i bankietów prosimy kontaktować się z Kierownikiem Restauracji 5022 lub z Recepcją: 9 lub 5000

 

9) HOTELOWE CENTRUM SPA

Hotelowe Centrum Rekreacji znajduje się na poziomie „ -1 ”.

Do dyspozycji gości hotelowych

*usługi wliczone w cenę pokoju hotelowego

basen – czynny od 17.00-22.00

sauny – czynne od 6.00-22.00

siłownia – czynna od 6.00-22.00

*usługi płatne oddzielnie

gabinet masażu

Informacja i rezerwacja w recepcji, nr wewnętrzny: 9 lub 5000

 

10) WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

W hotelu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu sportowego. Do Państwa dyspozycji: sprzęt wodny (łodzie wędkarskie, rowery wodne, kajaki) rowery trekkingowe, tenis stołowy, badminton.

Informacji udzieli Państwu Recepcja: 9 lub 5000

                

  11) CENTRUM KONFERENCYJNE

Centrum Konferencyjne znajduje się na parterze i I piętrze. Do Państwa dyspozycji udostępniamy profesjonalnie wyposażone  sale konferencyjne:

– sala „Przewięź ( max 80 osób)

– sala „Paniewo” (max 30 osób)

Rezerwacja, kontakt z Recepcją: 9 lub 5000                       

                                              

12) PARKING

Hotel dysponuje płatnym parkingiem strzeżonym.

Informacji udzieli Państwu Recepcja: 9 lub 5000

 

13) OPIEKA MEDYCZNA

Jeżeli zaistnieje potrzeba udzielenia pomocy medycznej, prosimy o kontakt z Recepcją, która zamówi wizytę lekarską lub niezwłocznie wezwie lekarza. Koszty wizyty ponosi Gość. Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

 

14) ZWIERZĘTA

Zwierzęta mogą przebywać w hotelu z wyjątkiem Restauracji i Hotelowego Centrum Rekreacji. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata.

Za szkody wyrządzone przez zwierzęta w trakcie pobytu odpowiada materialnie właściciel.

Szczegółowymi informacjami służy Recepcja: 9 lub 5000

 

15) PRANIE I CZYSZCZENIE ODZIEŻY

Hotel oferuje usługi pralnicze według cennika znajdującego się wraz z torbą na brudną odzież, w szafie. Żelazko i deska do prasowania udostępniane są na życzenie.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

 

16) POKOJE

W razie jakichkolwiek usterek w pokoju prosimy o kontakt z Recepcją.  Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

Uwaga: pokoje w okresie letnim są klimatyzowane. Prosimy o zamykanie okien i drzwi balkonowych. Schłodzenie nagrzanego pokoju trwa od 4 do 5 godzin.

 

17) TELEFONY

Aby uzyskać połączenie telefoniczne z innym pokojem należy numer pokoju poprzedzić cyfrą 5 (np. 5212 – pokój nr 212)

W celu uzyskania połączeń lokalnych lub międzymiastowych proszę wybrać numer 0 następnie numer kierunkowy i numer, z którym chcecie się Państwo połączyć.

 

18) INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Hotel jest obiektem chronionym.

Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo prosimy o zamykanie drzwi do pokoi hotelowych oraz okien i balkonu każdorazowo przed opuszczeniem pokoju oraz w czasie nocnego odpoczynku.

 

19) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ

Hotel dysponuje instalacją przeciwpożarową podłączoną do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo na każdym piętrze hotelu znajdują się hydranty p.poż oraz gaśnice. Ciągi komunikacyjne zabezpieczone są ponadto drzwiami spełniającymi aktualne wymogi p.poż.

Z chwilą uzyskania informacji o pożarze prosimy niezwłocznie ewakuować się z budynku, zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji.

W trakcie ewakuacji prosimy o przestrzeganie poleceń osób kierujących akcją ratowniczą.

W razie jakichkolwiek kłopotów związanych z opuszczeniem obiektu prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzących akcję ratunkową.

 

Special offers

Newsletter

Learn more about the latest special offers and current discounts at Hotel Wojciech.
Sign for newsletter and receive e-mail with update news once a month.

I have read and accept the terms and conditions RODO

Contact


In case of questions, please do not hesitate to contact us, we will promptly reply to you.

Hotel Wojciech ***

I have read and accept the terms and conditions RODO