Regulamin hotelu

 Hotel Wojciech w Augustowie

Regulamin hotelu

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Wojciech.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie www.hotelwojciech.pl

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
 3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy osobistych w dniu wyjazdu po godzinie 12:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu, co jest jednoznaczne z doliczeniem dodatkowej opłaty za kolejną dobę według aktualnego cennika.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest poprawne i czytelne wypełnienie oraz podpisanie karty meldunkowej w recepcji hotelu. Podpisanie Karty Gościa w momencie wmeldowania jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Hotelu oraz zobowiązaniem do przestrzegania go.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.  Przebywanie w pokoju po godzinie 22:00 osób odwiedzających jest równoznaczne z akceptacją najmującego na odpłatne dokwaterowanie takiej osoby w wysokości 90zł/osoba/doba – zgodnie z cennikiem hotelu.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który zachowuje się niestosownie lub agresywnie a także, który  podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu  depozytu gotówkowego lub preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności na poczet rozpoczynanego pobytu.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata zadatku w wysokości 40% wartości w terminie 7 dni od dnia złożenia rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.
 7. W przypadku anulacji rezerwacji dokonanej przez Państwa na 30 dni przed przyjazdem, Państwa konto zostanie obciążone kosztem pierwszej doby, a na 14 dni przed przyjazdem kwotą wpłaconego zadatku.
 8. Gość jest zobowiązany do zapłaty za cały zarezerwowany pobyt zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, hotel nie zwalnia z opłaty za niewykorzystane doby.

§ 4 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, uszkodzeń lub braków w wyposażeniu pokoju należy niezwłocznie zgłosić w recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Hotel zastrzega sobie prawo do wykonywania niezwłocznych napraw w pokoju pod nieobecność gościa bez wcześniejszej konsultacji z gościem, tylko w nagłych przypadkach, mogących stanowić zagrożenie dla innych gości lub mienia hotelu.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
  • przechowanie bagażu Gościa,
  • zamawianie taksówki.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub osób pozostających pod jego opieką, a także odwiedzających go gości.
 3. Gość jest zobowiązanym do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu hotelowego oraz pozostałych gości. Personel może odmówić obsłużenia gościa, który zachowuje się niekulturalnie  lub agresywnie, a w szczególności, gdy narusza nietykalność cielesną, znieważa, ubliża lub narzuca się nachalnie innym osobom, a także gdy nie posiada stosownego odzienia.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 6. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Hotel odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym za zgodą gościa mogą zostać odesłane na wskazany przez niego adres, na koszt odbiorcy.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.  Złamanie ciszy nocnej oraz brak reakcji na upomnienie słowne, skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 300zł.

§ 9  REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 3. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja wyłącznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres recepcja@hotelwojciech.pl
 4. Wyłączenie Strefy Wellness lub innych dodatkowych atrakcji w wyniku nałożenia obostrzeń z GIS-u spowodowanych COVID-19  nie stanowi podstawy do reklamacji.

§ 10 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel nie akceptuje obecności żadnych zwierząt.  Wprowadzenie zwierzęcia na teren hotelu wbrew regulaminowi spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości 300 zł. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą poddane wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami zostaną obciążeni właściciele lub opiekunowie zwierzęcia.
 2. W Hotelu jak i w pokojach oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku naruszenia powyższego zakazu gość zostanie obciążony kosztem dearomatyzacji  w wysokości 300 zł. A w przypadku  uruchomienia alarmu przeciwpożarowego, kosztem wezwania i przyjazdu straży pożarnej.
 3. W pokojach hotelowych nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni i amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.
 4. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Wojciech *** Cezar PP D. B. Niewiński z siedzibą w Ełku przy ul. Strefowej 2 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
 5. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 6. W miejscach ogólnodostępnych (restauracja, taras, wiata, altana itp. miejsca wypoczynku na terenie hotelu) obowiązuje zakaz wnoszenia i konsumpcji artykułów spożywczych i alkoholi zakupionych po za hotelem.
 7. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 8. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. Zabrania się również wynoszenia po za teren pokoju jego wyposażenia, w tym ręczników hotelowych.
 9. Hotel zastrzega możliwość zamknięcia strefy Wellness  ]oraz innych dodatkowych atrakcji w przypadku ponownego wystąpienia epidemii COVID-19.
 10. Zabrania się wnoszenia dużego sprzętu sportowego oraz rowerów do pokoju. Wszystkie szkody w mieniu hotelu spowodowane spowodowane wniesionym sprzętem będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.
 11. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, główna brama wjazdowa na teren Hotelu Wojciech *** zamykana jest po godzinie 22:00.

Dyrekcja Hotelu Wojciech***

 

 

 

Informacja hotelowa

1) RECEPCJA

Wszelkich informacji związanych z Państwa pobytem w naszym hotelu, udziela Recepcja.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

2) DOBA HOTELOWA

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do 12.00 dnia następnego.

Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w Recepcji do godz.10.00.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

3) BUDZENIE

Funkcję budzenia posiada każdy odbiornik TV w Państwa pokoju.

Budzenie możecie Państwo zamówić również w Recepcji.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

4) ŚNIADANIA

Na śniadania zapraszamy do Restauracji w godz. 7.00 do 10.00.

5) KOLACJE PAKIETOWE

Gości korzystających z letniej lub posezonowej oferty pobytowej uprawniającej do korzystania z obiadokolacji zapraszamy do restauracji w godz. 17.00-19.00.

6) BAGAŻ

Przechowalnią bagażu zajmuje się Recepcja.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

7) RESTAURACJA

Restauracja znajduje się na parterze.

Czynna codziennie w godzinach od 7.00 do 22.00.

W restauracji istnieje możliwość wydzielenia sali bankietowej mogącej pomieścić około 25 osób, stwarzającej możliwości organizacji zamkniętych spotkań, uroczystych kolacji i przyjęć dla mniejszej grupy osób.

W sprawach rezerwacji miejsc, organizacji przyjęć i bankietów prosimy kontaktować się z Restauracją 5021 lub z Recepcją: 9 lub 5000

8) STREFA WELLNESS

Hotelowa strefa wellness znajduje się na poziomie „ -1 ”i jest czynna w godz. 8:00-12:00  15:00-21:00.

Jeżeli jest taka możliwość, hotel może umożliwić skorzystanie z atrakcji strefy wellness w innych godzinach na życzenie gościa.

Do strefy wellness zalicza się:

 • basen,
 • sauna sucha i parowa,
 • sala fitness,
 • tężnia solankowa z wypoczywalnią,
 • prysznic wrażeń,
 • słoneczna łąka
 • oraz ścieżka Kneippa.

Gabinet masażu – istnieje odpłatna możliwość skorzystania z masażu klasycznego – całościowego lub częściowego – za uprzednią rezerwacją.

Informacja i rezerwacja w recepcji, nr wewnętrzny: 9 lub 5000

9) WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

W hotelu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu sportowego. Do Państwa dyspozycji:

 • sprzęt wodny (łódki, rowery wodne, kajaki)
 • rowery trekkingowe
 • oraz kije do nordic walking.

Informacji udzieli Państwu Recepcja: 9 lub 5000

10) CENTRUM KONFERENCYJNE

Centrum Konferencyjne znajduje się na parterze i I piętrze. Do Państwa dyspozycji udostępniamy profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne:

 • sala „Przewięź ( max 80 osób)
 • sala „Paniewo” (max 30 osób)

Rezerwacja, kontakt z Recepcją: 9 lub 5000                  

11) PARKING

Hotel dysponuje płatnym parkingiem dozorowanym.

Informacji udzieli Państwu Recepcja: 9 lub 5000 

12) OPIEKA MEDYCZNA

Jeżeli zaistnieje potrzeba udzielenia pomocy medycznej, prosimy o kontakt z Recepcją, która zamówi wizytę lekarską lub niezwłocznie wezwie lekarza. Koszty wizyty ponosi Gość.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

13) ZWIERZĘTA

Hotel nie akceptuje obecności zwierząt.

Na osobę wprowadzającą zwierzę do pokoju lub  na teren hotelu zostanie nałożona kara finansowa w wysokości 500 zł.

Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą poddane wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami zostaną obciążeni właściciele lub opiekunowie zwierzęcia.

14) PRANIE I CZYSZCZENIE ODZIEŻY

Hotel oferuje usługi pralnicze. Torba na odzież przeznaczoną do prania znajduje się w szafie. Usługa pralnicza jest dodatkowo odpłatna. Żelazko i deska do prasowania udostępniane są bezpłatnie na życzenie Gościa.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

15) POKOJE

 W razie jakichkolwiek usterek w pokoju prosimy o kontakt z Recepcją.

Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

Uwaga: pokoje są klimatyzowane. Prosimy o zamykanie okien i drzwi balkonowych.

Schłodzenie nagrzanego pokoju trwa od 4 do 5 godzin.

Zabrania się wnoszenia dużego sprzętu sportowego oraz rowerów do pokoju.

Wszystkie szkody w mieniu hotelu spowodowane spowodowane wniesionym sprzętem będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele.

16) TELEFONY

Aby uzyskać połączenie telefoniczne z innym pokojem należy numer pokoju poprzedzić cyfrą 5 (np. 5212 – pokój nr 212).

W celu uzyskania połączeń lokalnych lub międzymiastowych proszę wybrać numer 0 następnie numer kierunkowy i numer, z którym chcecie się Państwo połączyć.

17) INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Hotel jest obiektem chronionym.

Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo prosimy o zamykanie drzwi do pokoi hotelowych oraz okien i balkonu każdorazowo przed opuszczeniem pokoju oraz w czasie nocnego odpoczynku.

18) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ

Hotel dysponuje instalacja przeciwpożarową podłączoną do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.

Dodatkowo na każdym piętrze hotelu znajdują się hydranty p. poż oraz gaśnice. Ciągi komunikacyjne zabezpieczone są ponadto drzwiami spełniającymi aktualne wymogi p. poż.

Z chwilą uzyskania informacji o pożarze prosimy niezwłocznie ewakuować się z budynku, zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji.

W trakcie ewakuacji prosimy o przestrzeganie poleceń osób kierujących akcją ratowniczą.

W razie jakichkolwiek kłopotów związanych z opuszczeniem obiektu prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzących akcję ratunkową.

20) INTERNET

Na terenie całego hotelu Goście mogą bezpłatnie korzystać z Internetu. Hasło do sieci Wi-Fi: wojciech51788

21) REGULAMIN HOTELU

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, dostępnym na naszej stronie internetowej: https://hotelwojciech.pl/regulamin-hotelu/
lub skanując poniższy kod QR:

kod QR

Kod QR

 

 

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

W OKRESIE COVID-19

Szanowni Goście,
Wasze zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego stosujemy się do szeregu zaleceń z walką przeciw Covid-19. Nieustannie monitorujemy zmieniające się obostrzenia. Ozonowanie pomieszczeń daje pewność skutecznej dezynfekcji, również miejsc trudno dostępnych. Pragniemy by każdy pobyt był bezpieczny i komfortowy dla naszych Gości.

Procedury stosowane przeciw COVID 19 Obowiązują od 20.03.2021

do góry