Regulamin hotelu i procedury ochrony małoletnich

 Hotel Wojciech w Augustowie

Regulamin hotelu

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości oraz inne osoby przebywające na terenie Hotelu Wojciech oraz w Restauracji BIAŁEJ, która jest częścią Hotelu Wojciech.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym, a także na stronie www.hotelwojciech.pl

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe.
 2. Doba hotelowa trwa od godziny 14:00 pierwszego dnia pobytu gościa do godziny 11:00 dnia następnego.
 3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy osobistych w dniu wyjazdu po godzinie 11:00 traktowane jest jako przedłużenie pobytu, co jest jednoznaczne z doliczeniem dodatkowej opłaty za kolejną dobę według aktualnego cennika. W przypadku, kiedy na dany pokój jest zrobiona już inna rezerwacja obsługa ma prawo spakować i wynieść rzeczy pozostawione w pokoju. Rzeczy osobiste będą w przechowalni bagażu, a dalsze postępowanie z nimi będzie zgodne z §8 regulaminu Hotelu – Zwrot rzeczy pozostawionych.
  Przyjazd i chęć zameldowania się przed godz.14:00 jest traktowane jako wydłużeniem doby hotelowej  i jest jednoznaczne z doliczeniem 50% ceny pokoju za dobę następną.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest poprawne i czytelne wypełnienie oraz podpisanie karty meldunkowej w recepcji hotelu. Podpisanie Karty Gościa w momencie wmeldowania jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Hotelu oraz zobowiązaniem do przestrzegania go. W przypadku odmowy okazania przez Gościa dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego jego tożsamość lub odmowy podpisania przez niego karty Gościa Hotel może odmówić zameldowania i wydania karty (klucza) do pokoju.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Osoby niezameldowane w Hotelu mogą gościnnie przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do godziny 22:00.  Przebywanie w pokoju po godzinie 22:00 osób odwiedzających jest równoznaczne z akceptacją najmującego na odpłatne dokwaterowanie takiej osoby w wysokości 150zł/osoba/doba – zgodnie z cennikiem hotelu. Za dopłatą: łóżeczko turystyczne dla dziecka 50 zł/doba, dodatkowa zmiana pościeli 50 zł/komplet. dodatkowa zmiana ręczników 30 zł/komplet.
 4. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który zachowuje się niestosownie lub agresywnie a także, który  podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzeniu szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu  depozytu gotówkowego lub preautoryzacji karty kredytowej w wysokości należności na poczet rozpoczynanego pobytu.
 6. Rezerwacja nosi miano gwarantowanej, jeżeli zostanie dokonana przedpłata zadatku w wysokości 40% wartości w terminie podanym w potwierdzeniu rezerwacji. Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji. Zawarta umowa pisemna może regulować tą kwestię w inny sposób (umowa na organizację pobytu grup zorganizowanych, umowa na organizację przyjęcia).
 7. W przypadku, jeśli kwota zadatku nie wpłynie na rachunek bankowy w wyznaczonym terminie rezerwacja zostanie anulowana. Jednocześnie informujemy, że gdy zrezygnują Państwo z pobytu na 30 dni przed przyjazdem możemy wystawić voucher kwotowy do wykorzystania w Hotelu na wybrane usługi lub jednorazowo zmienić termin rezerwacji zgodnie z obowiązującym cennikiem. Natomiast rezygnacja na 14 dni przed przyjazdem spowoduje obciążenie Państwa kwotą całego wpłaconego zadatku.
 8. Gość jest zobowiązany do zapłaty za cały zarezerwowany pobyt zgodnie z potwierdzeniem rezerwacji. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, hotel nie zwalnia z opłaty za niewykorzystane doby.
 9. Gość w momencie wymeldowania jest zobowiązany zostawić karty do pokoju w recepcji (nie zostawia kart pokoju) w takiej ilości jaką otrzymał w momencie zameldowania. Za każdą zgubioną lub uszkodzoną kartę Hotel obciąży Gościa kwotą 50,00zł.

§ 4 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, uszkodzeń lub braków w wyposażeniu pokoju należy niezwłocznie zgłosić w recepcji, co umożliwi pracownikom poprawę standardu świadczonych usług.
 3. Hotel ma obowiązek zapewnić Gościom:
  • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
  • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie. Hotel zastrzega sobie prawo do wykonywania niezwłocznych napraw w pokoju pod nieobecność gościa bez wcześniejszej konsultacji z gościem, tylko w nagłych przypadkach, mogących stanowić zagrożenie dla innych gości lub mienia hotelu.
 4. Dodatkowo na życzenie Gościa, Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
  • budzenie o wyznaczonej godzinie,
  • przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w depozycie hotelowym w czasie pobytu Gościa w Hotelu z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 Regulaminu,
  • przechowanie bagażu Gościa (Hotel może odmówić przyjęcia bagażu na przechowanie w innych terminach niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy niemających cech bagażu osobistego, zagrażających bezpieczeństwu, mających zbyt dużą wartość lub gdy zajmują zbyt dużo miejsca),
  • zamawianie taksówki,
  • dostęp do bezprzewodowego Internetu na terenie Hotelu.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub osób pozostających pod jego opieką, a także odwiedzających go gości.
 3. Gość jest zobowiązanym do stosownego, kulturalnego zachowania w stosunku do personelu hotelowego oraz pozostałych gości.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 5. Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi i okna.
 6. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu w przypadku opóźnienia z uregulowaniem płatności za pobyt lub nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.
 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach grzałek, świeczek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju oraz materiałów niebezpiecznych m.in. materiałów łatwopalnych, broni, amunicji i materiałów wybuchowych.
 8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieuzasadnionego wywołania alarmu przeciwpożarowego.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.
 2. Hotel nie odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną wyłącznie, jeśli przedmioty te zostały oddane na przechowanie do depozytu hotelowego w recepcji.
 3. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w depozycie.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 7 RESTAURACJA „BIAŁA”

 1. Restauracja znajduje się na parterze.
 2. W restauracji istnieje możliwość organizacji wesela, imprez okolicznościowych (chrzciny, komunie) integracyjnych do ok. 70 osób. Istnieje też możliwość wydzielenia sali bankietowej mogącej pomieścić około 25 osób, stwarzającej możliwości organizacji zamkniętych spotkań, uroczystych kolacji i przyjęć dla mniejszej grupy osób.
 3. W sprawach rezerwacji miejsc lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy kontaktować się z Restauracją: 5021 lub Recepcją: 9 lub 5000
 4. Na terenie Restauracji „Białej” obowiązuje całkowity zakaz:
  – wchodzenia i przebywania w szlafrokach, piżamie, oraz strojach kąpielowych,
  – spożywania własnego jedzenia i napojów,
  – wynoszenia jedzenia i napojów ze śniadań i kolacji   pakietowych poza teren restauracji
 5. Hotel zastrzega sobie prawo odmowy sprzedaży alkoholu Gościom będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 6. W celu otrzymania faktury w Restauracji „Białej” powinien poinformować obsługę Restauracji o tym fakcie przed rozpoczęciem płatności i wystawieniem paragonu.
 7. Wejście na teren Restauracji „Białej” oznacza automatycznie akceptację niniejszego regulaminu.

§ 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobistego użytku, pozostawione w pokoju hotelowym za zgodą gościa mogą zostać odesłane na wskazany przez niego adres, na koszt odbiorcy.
 2. W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność Hotelu.
 3. Hotel nie przechowuje artykułów spożywczych, leków bądź innych artykułów, które mogą ulec zniszczeniu bądź przeterminowaniu.

§ 9 CISZA NOCNA

W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do godziny 7:00 rano.  Złamanie ciszy nocnej oraz brak reakcji na upomnienie słowne, skutkować będzie nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 500zł.

§ 10  REKLAMACJE

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.
 3. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja wyłącznie w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na adres recepcja@hotelwojciech.pl
 4. Wyłączenie Strefy Wellness lub innych dodatkowych atrakcji w wyniku nałożenia obostrzeń z GIS-u spowodowanych COVID-19  nie stanowi podstawy do reklamacji.

§ 11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Hotel nie akceptuje obecności żadnych zwierząt.  Wprowadzenie zwierzęcia na teren hotelu wbrew regulaminowi spowoduje nałożenie kary finansowej w wysokości 500 zł. Wszystkie szkody w mieniu hotelu, bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą poddane wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami zostaną obciążeni właściciele lub opiekunowie zwierzęcia.
 2. W Hotelu jak i w pokojach oraz na balkonach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. W przypadku naruszenia powyższego zakazu gość zostanie obciążony kosztem dearomatyzacji  w wysokości 300 zł. A w przypadku  uruchomienia alarmu przeciwpożarowego, kosztem wezwania i przyjazdu straży pożarnej.
 3. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 4. W miejscach ogólnodostępnych (restauracja, taras, wiata, altana itp. miejsca wypoczynku na terenie hotelu) obowiązuje zakaz wnoszenia i konsumpcji artykułów spożywczych i alkoholi zakupionych poza hotelem.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalność i bezpieczeństwo korzystania. Zabrania się również wynoszenia poza teren pokoju jego wyposażenia, w tym ręczników hotelowych.
 6. Hotel zastrzega możliwość zamknięcia strefy Wellness oraz innych dodatkowych atrakcji w przypadku ponownego wystąpienia epidemii COVID-19.
 7. Zabrania się wnoszenia dużego sprzętu sportowego oraz rowerów do pokoju. Wszystkie szkody w mieniu hotelu spowodowane wniesionym sprzętem będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele sprzętu.
 8. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, główna brama wjazdowa na teren Hotelu Wojciech *** zamykana jest po godzinie 23:00.
 9. Odświeżanie pokoi odbywa się do godziny 14:00. Wywieszenie informacji „Nie przeszkadzać” przez Gościa na klamce pokoju jest jednoznaczne z nie odświeżaniem / nie wymienianiem pościeli, ręczników w tym dniu. Dodatkowy komplet pościeli i ręczników jest dodatkowo płatny.
 10. Na życzenie Gościa obsługa przyniesie kartę menu z restauracji do pokoju.
 11. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Wojciech *** Cezar PP D. B. Niewiński z siedzibą w Ełku przy ul. Strefowej 2 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

Dyrekcja Hotelu Wojciech***

 

Procedury Ochrony Małoletnich w Hotelu Wojciech

 

 

 

Informacja hotelowa

1) RECEPCJA

Wszelkich informacji związanych z Państwa pobytem w naszym hotelu, udziela Recepcja.
Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

2) DOBA HOTELOWA

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do 11.00 dnia następnego.
Życzenie przedłużenia pobytu prosimy zgłaszać w Recepcji do godz.10.00.
Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

3) BUDZENIE

Funkcję budzenia posiada każdy odbiornik TV w Państwa pokoju.
Budzenie możecie Państwo zamówić również w Recepcji.
Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

4) ŚNIADANIA

Na śniadania zapraszamy w godz. 7.00 do 10.00.

5) KOLACJE PAKIETOWE

Gości korzystających z letniej lub posezonowej oferty pobytowej uprawniającej do korzystania z obiadokolacji zapraszamy w godz. 17.00-19.00.

6) BAGAŻ

Przechowalnią bagażu zajmuje się Recepcja.
Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

7) RESTAURACJA „BIAŁA”

Restauracja znajduje się na parterze.
Na życzenie Gościa obsługa przyniesie kartę menu do pokoju.
W sprawach rezerwacji miejsc, organizacji przyjęć i bankietów prosimy kontaktować się z Restauracją 5021 lub z Recepcją: 9 lub 5000

8) STREFA WELLNESS

Hotelowa strefa wellness znajduje się na poziomie „ -1 ”i jest czynna w godz. 8:00-21:00.

Jeżeli jest taka możliwość, hotel może umożliwić skorzystanie z atrakcji strefy wellness w innych godzinach na życzenie gościa.

Do strefy wellness zalicza się:

 • basen,
 • sauna sucha i parowa,
 • sala fitness,
 • tężnia solankowa z wypoczywalnią,
 • prysznic wrażeń,
 •  ścieżka Kneippa
 • Słoneczna łąka

Gabinet masażu – istnieje odpłatna możliwość skorzystania             z masażu klasycznego – całościowego lub częściowego – za uprzednią rezerwacją.

Informacja i rezerwacja w recepcji, nr wewnętrzny: 9 lub 500

9) WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU SPORTOWEGO

W hotelu funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu sportowego. Do Państwa dyspozycji:
– sprzęt wodny (łódki, rowery wodne, kajaki),
– rowery trekkingowe
– oraz kije do nordic walking.
Informacji udzieli Państwu Recepcja: 9 lub 5000

10) CENTRUM KONFERENCYJNE

Centrum Konferencyjne znajduje się na parterze i I piętrze. Do Państwa dyspozycji udostępniamy profesjonalnie wyposażone sale konferencyjne:
– sala „Przewięź
(max 80 osób –ust.kinowe, 50 osób –ust.szkolne)
– sala „Paniewo” (max 30 osób)

11) PARKING

Hotel dysponuje płatnym parkingiem monitorowanym.
Informacji udzieli Państwu Recepcja: 9 lub 5000 

12) OPIEKA MEDYCZNA

Jeżeli zaistnieje potrzeba udzielenia pomocy medycznej, prosimy o kontakt z Recepcją, która zamówi wizytę lekarską lub niezwłocznie wezwie lekarza. Koszty wizyty ponosi Gość.
Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

13) PRANIE I CZYSZCZENIE ODZIEŻY

Hotel oferuje usługi pralnicze. Torba na odzież przeznaczoną do prania znajduje się w szafie. Usługa pralnicza jest dodatkowo odpłatna. Żelazko i deska do prasowania udostępniane są bezpłatnie na życzenie Gościa.
Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000

14) POKOJE

W razie jakichkolwiek usterek w pokoju prosimy o kontakt z Recepcją.
Połączenie wewnętrzne: 9 lub 5000
Uwaga: pokoje są klimatyzowane. Prosimy o zamykanie okien   i drzwi balkonowych. Schłodzenie nagrzanego pokoju trwa od 4 do 5 godzin.
Zabrania się wnoszenia dużego sprzętu sportowego oraz rowerów do pokoju.
Wszystkie szkody w mieniu hotelu spowodowane wniesionym sprzętem będą wyceniane przez dyrekcję hotelu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele sprzętu.

15) TELEFONY

Aby uzyskać połączenie telefoniczne z innym pokojem należy numer pokoju poprzedzić cyfrą 5 (np. 5212 – pokój nr 212).

16) INFORMACJE DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Hotel jest obiektem chronionym.
Mając na względzie Państwa bezpieczeństwo prosimy o zamykanie drzwi do pokoi hotelowych oraz okien i balkonu każdorazowo przed opuszczeniem pokoju oraz w czasie nocnego odpoczynku.

17) ZASADY BEZPIECZEŃSTWA P.POŻ

Hotel dysponuje instalacja przeciwpożarową podłączoną do systemu monitoringu Państwowej Straży Pożarnej.
Dodatkowo na każdym piętrze hotelu znajdują się hydranty p. poż oraz gaśnice. Ciągi komunikacyjne zabezpieczone są ponadto drzwiami spełniającymi aktualne wymogi p. poż.
Z chwilą uzyskania informacji o pożarze prosimy niezwłocznie ewakuować się z budynku, zgodnie z wyznaczonymi kierunkami ewakuacji.
W trakcie ewakuacji prosimy o przestrzeganie poleceń osób kierujących akcją ratowniczą.
W razie jakichkolwiek kłopotów związanych z opuszczeniem obiektu prosimy o niezwłoczne poinformowanie prowadzących akcję ratunkową.

18) INTERNET

Na terenie całego hotelu Goście mogą bezpłatnie korzystać z Internetu. Hasło do sieci Wi-Fi: wojciech51788

19) ODŚWIEŻANIE POKOI

Odświeżanie pokoi odbywa się do godziny 14:00. Wywieszenie informacji „Nie przeszkadzać” przez Gościa na klamce pokoju jest jednoznaczne z nie odświeżaniem / nie wymienianiem pościeli, ręczników w tym dniu. Dodatkowy komplet pościeli i ręczników jest dodatkowo płatny.

20) REGULAMIN HOTELU

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, dostępnym na naszej stronie internetowej: https://hotelwojciech.pl/regulamin-hotelu/
lub skanując poniższy kod QR:

kod QR

Kod QR

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE COVID-19

Szanowni Goście,
Wasze zdrowie i bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, dlatego stosujemy się do szeregu zaleceń z walką przeciw Covid-19. Nieustannie monitorujemy zmieniające się obostrzenia. Ozonowanie pomieszczeń daje pewność skutecznej dezynfekcji, również miejsc trudno dostępnych. Pragniemy by każdy pobyt był bezpieczny i komfortowy dla naszych Gości.

Procedury stosowane przeciw COVID 19 Obowiązują od 01.12.2021

REGULAMIN PARKINGU HOTELOWEGO

 1.  Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z monitorowanego parkingu, którego zarządcą jest CEZAR P.P. D.B. Niewiński – Hotel Wojciech zwanego dalej Zarządcą.
 2. Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu. Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu w terminach przez siebie ustalonych. Brama wjazdowa na parking będzie zamykana w godzina 23:00 – 6:00. Korzystanie z parkingu w godzinach 23:00 – 6:00 (wjazd, wyjazd) wymaga zgłoszenia w recepcji Hotelu.
 3. W rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem regulaminu parkingu jest osoba korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą w chwili wjazdu lub wyjazdu z parkingu.
 4. Wjazd na teren parkingu jest równoznaczny z zawarciem przez Użytkownika z Zarządcą umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego. Umowa kończy się wraz z wyjazdem z terenu parkingu.
 5. Na terenie parkingu obowiązują przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 6. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania (w przypadku nie zastosowania się do niniejszego zalecenia pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu). W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych zatokach nie zasłaniając linii wyznaczających miejsca do parkowania.
 7. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Cenne przedmioty nie powinny być pozostawione w pojeździe. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy w nich pozostających lub stanowiących ich wyposażenie.
 8. W przypadku braku dostępnych miejsc postojowych obsługa ma prawo odmówić wjazdu na teren parkingu bez obowiązku wskazania alternatywnego postoju.
 9. Wysokość opłaty postojowej określa cennik, który jest dostępny w Recepcji Hotelu.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może rozwiązać umowę na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego bez wypowiedzenia  w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z parkingu na koszt Użytkownika.
 11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca postojowego  szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego).
 12. Na terenie parkingu zabrania się:
  – palenia tytuniu, spożywania alkoholu
  – zaśmiecania, niszczenia urządzeń
  – mycia i odkurzania pojazdów
  – wymiany lub uzupełniania płynów w pojazdach
  – działania niezgodnego z przepisami PPOŻ i BHP
 13. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia oraz informacje o uszkodzeniu pojazdów należy natychmiast zgłaszać w Recepcji Hotelu lub u obsługi Hotelu.
do góry